Algemene Voorwaarden


Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen, zowel u als ‘t Hooge Holt vinden hierin uw en onze rechten en plichten.

1. Reserveren.
1.1 U kunt direct op www.hoogeholt.nl of per e-mail service@fijnopvakantie.nl reserveren. Op alle reserveringen zijn deze Algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door ‘t Hooge Holt zijn bevestigd.
1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reisovereenkomst. 
1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
1.4 Het huren van een bungalow is alleen voor recreatieve doelstellingen. Bij het niet voldoen aan dit gebruik behoudt het park het recht de boeking te weigeren en/of niet op het park toe te laten.

2. Reserveringskosten
2.1 Per reservering wordt € 24,50 reserveringskosten in rekening gebracht.

3. Reserveringsopdracht en betaling
3.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door ‘t Hooge Holt bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email of post. 
3.2 Binnen twee weken na ontvangst van deze bevestiging dient 25% van de huursom voldaan te zijn. Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
3.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient het volledige bedrag bij ontvangst van de factuur te worden voldaan.
3.4 Bij niet tijdige betaling is ‘t Hooge Holt gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5)

4. Annulering door huurder
4.1 Annulering dienen telefonisch of per e-mail aan ‘t Hooge Holt te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering stuurt ‘t Hooge Holt u een annuleringsbevestiging / -nota.
4.2 Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
4.3  De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

5. Annulering door ‘t Hooge Holt
5.1 Indien enige omstandigheid ‘t Hooge Holt noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door ‘t Hooge Holt zal ‘t Hooge Holt onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. 

6. Wijzigingen door de huurder
6.1 Wenst huurder over te boeken naar een ander (type) accommodatie of is er de wens de huurperiode te wijzigen, dan is dit altijd mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode van de gereserveerde accommodatie (mits beschikbaar). De hieraan verbonden kosten bedragen € 22,50 na verrekening van de nieuwe huurperiode c.q. type accommodatie een en ander conform artikel 4 bij een korte huurperiode

7. Aansprakelijkheid van de huurder
7.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de woning, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoedt dienen te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, waaronder elektra is de huurder volledig aansprakelijk. ‘t Hooge Holt is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso) kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
7.2 Bij de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
7.3 Het in de woningbeschrijving genoemde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en ‘t Hooge Holt is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien er meer dan het toegestane aantal personen komt of verblijft.
7.4 De huurder/opdrachtgever van de huurovereenkomst van een bungalow en de overige in de bungalow verblijvende gasten dienen de aanwijzingen van de directie en/of het parkmanagement op te volgen. Directie /of parkmanagement zijn te allen tijde bevoegd aanvullende voorwaarden te benoemen en op te leggen indien volgens directie en/of parkmanagement in daartoe aanleiding gevende gevallen, behoefte bestaat.
 
8. Aansprakelijkheid van ‘t Hooge Holt

8.1 ‘t Hooge Holt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurder van door ‘t Hooge Holt gecontracteerde accommodaties.
8.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door ‘t Hooge Holt aangeboden accommodaties binden ‘t Hooge Holt niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan ‘t Hooge Holt geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
8.3 De (prijs) informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs) informatie uit eerder verschenen edities. Indien de huurovereenkomst tot stand is gekomen geldt de overeengekomen huur- of accommodatie prijs.
8.4 ‘t Hooge Holt kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
8.5 Voorkeuren (preferenties) dient u gelijktijdig met de reservering op te geven. Voorkeuren worden conform onze prijslijst gefactureerd à € 15,00 per accommodatie. Bij het ontbreken van deze facturatie c.q. het niet hebben voldaan van deze facturatie, kan er geen aanspraak op deze faciliteit gemaakt worden.
8.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie arbeid wordt verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt ‘t Hooge Holt geen verantwoordelijkheid.
8.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Europese recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.